Terénní programy

Posláním služby:

je sociální integrace, vyhledávání, aktivace, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům v obtížné životní (sociální) situaci, která je ohrožuje (může vést k vyloučení) nebo vylučuje z běžné společnosti a bez podpory jejich návrat znemožňuje.

Cílem služby:

je návrat ohroženého člověka do běžného života.

Služba je poskytována jednotlivcům, kteří nemají dovednosti a prostředky si sami pomoci. Podpora a pomoc terénních pracovníků směřuje k tomu, aby uživatelé dokázali identifikovat obtížnou životní situaci, nalezli její řešení, dokázali ji řešit vlastními silami a lépe se orientovali ve svých právech a povinnostech. Služba je poskytována pouze formou terénní a pro region Žatec.

Osoba v nepříznivé životní situaci – charakteristiky

Osoba starší 16ti let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Za osobu v nepříznivé životní situaci se považuje osoba, která splňuje minimálně 4 z uvedených charakteristik:

bydliště v sociálně vyloučené lokalitě,

 • osoba, která nemá dostatek informací k řešení své situace
 • osoba neznající svá práva
 • osoba neschopna se hájit – omezená schopnost se hájit
 • osoba vyžadující zvýšenou ochranu (senior, otec, matka pečující o nezletilé dítě, nezletilé dítě od 16 let, osoba ohrožené trestnou činností – domácí násilí, vydírání a pod.),
 • osoba v tíživé životní situaci (úmrtí manžela, dítěte, rozvod, rozchod a pod.)
 • osoba ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoba, která vede rizikový způsob života anebo je tímto způsobem života ohrožena – gemblerství, prostituce, narkomanie apod.
 • bydliště vsociálně vyloučené lokalitě,
 • dlouhodobá nezaměstnanost, nízká uplatnitelnost na trhu práce,
 • předluženost,
 • funkční negramotnost, omezená funkční gramotnost,
 • problémy s výchovou dětí,
 • problémy se zvládáním rodinného rozpočtu,
 • etiketizace od okolí s dopadem na vztahy (např. na základě nálepky Roma ho nikdo nepřijme do zaměstnání),
 • nefunkční nebo neexistující sociální síť, chybí zdroje na řešení potíží,
 • závislost na sociálních transferech (dávky, důchody…),
 • sociálně patologické jevy v rodině,
 • nízké vzdělání

Principy poskytování sociální služby:

 • BEZPLATNOST – služba je poskytována pro uživatele zdarma. V případě poskytnutí daru formou finanční nebo věcnou, pracovník musí postupovat podle vnitřních předpisů spolku.
 • DISKRÉTNOST – poskytovatel služby respektuje individualitu a soukromí uživatele, bezpodmínečné dodržuje ochranu osobnosti uživatele, jeho práv a ochranu jeho osobních údajů. Pracovník je vázán mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.
 • DŮSTOJNOST – pracovníci spolku chápou důstojnost, jako projev úcty k člověku, k sobě samému, jako respektování lidské existence bez ohledu na věk, sociální postavení, zdravotní stav, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorovou orientaci apod. Uživatel je vždy (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem) rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň napomoci mu při jejich prosazování.
 • NEZÁVISLOST – služba je poskytována nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na institucích, které službu finančně podporují nebo dotují.
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – poskytovatel služby vychází při poskytování služby z osobních potřeb každého uživatele, každému je zaručen prostor pro sebevyjádření a možnost využívat individuálních konzultací.

Okruh osob, kterým je sociální služba určená:

 • osoby bez přístřeší
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 • osoby, které vedou rizikový život nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

věková struktura:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (68 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kapacita:
terénní:           počet uživatelů 4       

Dlouhodobé síle služby:

Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace uživatele. Optimálním cílovým stavem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti:

 1. poskytovat službu v daném místě do té doby, do kdy bude po ni poptávka z řad potencionálních uživatelů,
 2. rozšiřovat službu do míst, kde je po ni poptávka z řad potencionálních uživatelů nebo je definována poptávka po službě městem, obcí, krajem.
 3. poskytovat srozumitelné a dostatečné informace o tom, co služba nabízí a jaké jsou podmínky spolupráce (kvalitou směřovat k profesionalizaci služby).
 4. rozvíjet kompetence uživatele služby (učit ho hájit své zájmy a potřeby, získané informace používat pro odpovědné, samostatné a aktivní zvládání krizových situací);
 5. zvyšovat informovanost uživatelů ve využívání potřebných technologií PC, internet apod.

Krátkodobé cíle na rok 2017:

 1. Poskytneme 250 kontaktů zájemcům nebo uživatelům.
 2. Provedeme minimálně 50 depistáží terénu.
 3. Zaměstnancům služby zakoupíme 1 mobilní telefon a 1 tablet.
 4. Zaměstnancům služby zajistíme 2 stáže u poskytovatelů stejné sociální služby
 5. Vytvoříme mapu města Žatec se zakreslením vyloučených lokalit, nebo míst, kde se sdružují osoby sociálně vyloučené, nebo jsou takovou situací ohrožené
 6. Vytvoříme mapu města Žatec z pohledu bezbariérovosti (chodníky, cesta, úřady a instituce atd.)
 7. Navážeme spolupráci s 3 poskytovateli sociálních služeb v Žatci
 8. Zajistíme potravinovou pomoc v rámci potravinové banky pro 10 uživatelů
 9. Minimálně 1 x do roka přehodnotíme, aktualizujeme, doplníme vnitřní směrnice a předpisy související se sociální službou.
 10. Zpracujeme nově celé standardy služby.

 

Provozní doba poskytování služby:

Po          9,00 – 14,00 hodin
Út        12,00 – 17,00 hodin
St          9,00 – 17,00 hodin
Čt          9,00 – 17,00 hodin
Pá          9,00 – 17,00 hodin

Terénní práce:

Terénní práce

Mapování města Žatec z pohledu sociálně vyloučených lokalit:

Mapování města Mapování města Mapování města