Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je druh sociální služby, kterou poskytujeme osobám v nepříznivé sociální situaci. 

Posláním služby:

je poskytnout základní podporu a informace uživatelům služby, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo v situaci, která by jim hrozila tak, aby mohli tuto situaci řešit s maximální mírou samostatnosti a v běžných podmínkách společnosti. Služba je poskytována pro region Žatec a to formou ambulantní a terénní služby.

Základní činnosti služby:

 1. a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb.
  • zajišťujeme kompletní informační servis pro uživatele – poskytujeme kontakty a základní informace o navazujících sociálních službách, školských zařízení, poradnách a úřadech státní i místní správy
  • podporujeme uživatele v samostatnosti a zodpovědnosti za své jednání
 1. b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání
 • pomáháme reflektovat hodnotová a etická východiska, ze kterých při řešení sociálních problémů a zvládání životních situací uživatelé procesů intervence vycházejí
 • pomáháme poznávat a využívat zdroje a možnosti, které přinášejí intervence sociální politiky uživatelům poradenství
 • pracujeme se znalostmi metod analýzy (reflexe) sociálních problémů a životních situací uživatelů
 • veškerá komunikace s uživatelem je vedena individuálně s ohledem na jeho stav, věk, typ zdravotního postižení, formu používané komunikace apod.,
 • s uživateli vedeme individuální rozhovory,
 • věnujeme se záznamům, hodnocení prováděných intervencí a jednotlivých případů (s ohledem na ochranu osobních dat), abychom zajistili efektivní a kvalitní řešení jednotlivých případů 
 • terénní forma služby, je zvolena z důvodu vhodné dostupnosti této služby pro uživatele se zdravotním postižením
 1. c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí:
 • pomoc při vyplňování formulářů a tiskopisů, vysvětlení obsahu formulářů nebo obdržených dopisů a informací
 • podpora uživatelů prostřednictvím doprovodu do navazujících sociálních služeb, úřadů apod.…
 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím:
 • podporou se zaměřujeme:
 • na podporu lidí, kteří nejsou schopni zvládat své životní situace
 • na posilování jejich schopnosti zvládat obtížné životní situace vlastními silami,
 • na koordinaci komplexní pomoci uživatelům
 • na zprostředkování komunikace a interakcí mezi jedinci, skupinami a organizacemi
 • podporujeme uživatele:
 • v návštěvách veřejně dostupných společenských zařízení a veřejných prostranství (hřiště, obchody, restaurace, kino, divadlo, procházky po městě, cesty do přírody apod.) 
 • v setkávání se s dalšími lidmi, vytváření nových společenských kontaktů nebo upevňování již navázaných kontaktů

Součástí poskytování odborného sociálního poradenství, je základní sociální poradenství, které obsahuje tyto činnosti (§37 zákona o soc. službách):

 1. poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby
 2. poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče
 3. poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
 4. poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu blízkou, popř. jinou osobu.

Co v rámci služby neposkytujeme:

 1. poradenství na dálku (e-mail, telefon) bez předchozí uzavřené dohody o poskytování služby
 2. zastoupení na základě plné moci
 3. advokátní služby

Principy poskytované služby:

 1. BEZPLATNOST – spolek poskytuje nabízené sociální služby zdarma, bez toho, aby za službu požadovala odměnu ať formou peněžní nebo materiální. V případě poskytnutí daru formou finanční nebo věcnou, pracovník služby musí postupovat podle vnitřních předpisů spolku.
 2. DISKRÉTNOST – spolek respektuje individualitu a soukromí uživatele předpokládá bezpodmínečné dodržování ochrany osobnosti a jejich práv a ochrany osobních údajů. Uživatel může vystupovat anonymně, pracovníci i spolek jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.
 3. DŮSTOJNOST – pracovníci spolku chápou důstojnost, jako projev úcty k člověku, k sobě samému, jako respektování lidské existence bez ohledu na věk, sociální postavení, zdravotní stav, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorovou orientaci apod. Uživatel je vždy (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem) rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň napomoci mu při jejich prosazování.
 4. NEZÁVISLOST – spolek, poskytuje sociální služby uživatelům nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na donátorech, kteří spolek finančně podporují nebo dotují.
 5. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – spolek vychází při poskytování sociálních služeb z osobních potřeb každého uživatele, každému je zaručen prostor pro sebevyjádření a možnost využívat individuálních konzultací a poradenství, pro začlenění se do běžného života.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena:      

 1. etnické menšiny
 2. oběti domácího násilí
 3. oběti trestné činnosti
 4. osoby bez přístřeší
 5. osoby s kombinovaným postižením
 6. osoby se zdravotním postižením
 7. osoby v krizi
 8. osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 9. osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 10. pachatelé trestné činnosti
 11. rodiny s dítětem / dětmi

Věková skupina:

 • dorost (16 – 18 let
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři ( nad 80 let)

Kapacita:        ambulantní: počet uživatelů – 2        terénní: počet uživatelů – 1

Dlouhodobé cíle služby:

 1. Udržet nebo posílit schopnosti a dovednosti uživatelů s cílem dosáhnout jejich větší samostatnosti a nezávislosti v běžném životě – splněno částečně, je třeba stále na tomto cíly pracovat s cílem, aby se uživatel nestal na službě závislý. Cíl trvá.
 2. Poskytnout uživatelům podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace, zejména při vyřizování různých žádostí a odvolání, při řešení dluhové, bytové a pracovně právní problematiky atd. – částečně splněno. Vzrůstající zájem uživatelů o tyto problematiky, neznalost jejich práv, jejich neinformovanost zaručuje, že tento cíl bude dlouhodobý. Cíl trvá.
 3. Poskytnout informace a podporu uživatelům ve využití dalších možných návazných služeb –pracovníci služby byly proškoleni tak, aby se odkazy na následné služby staly samozřejmostí při poskytování služby – cíl trvá.

Krátkodobé cíle na rok 2017:

 1. a) Poskytneme 600 kontaktů zájemcům nebo uživatelům.
 2. b) Pomůžeme se sepsáním dopisu, žaloby, odvolání atd. 55 uživatelům
 3. c) V terénu poskytneme podporu 35 uživatelům
 4. d) Zapůjčíme kompenzační pomůcky 20 uživatelům
 5. e) Poskytneme pomoc 65 uživatelům v oblasti finanční problematiky
 6. f) Minimálně 2 x do roka připravíme články do novin
 7. g) Minimálně 1 x do roka přehodnotíme, aktualizujeme, doplníme vnitřní směrnice a předpisy související se sociální službou,
 8. h) Zpracujeme nově celé standardy služby
 9. i) Minimálně 2 x do roka vytiskneme časopis Berlička,
 10. j) Minimálně 2 x do roka pro školy v rámci regionu Žatec poskytneme Zážitkový seminář.

 

Provozní doba poskytování služby:

                                   ambulantní                            terénní

pondělí                       8,00 – 16,00                           —————
úterý                           8,00 – 16,00                       14,00 – 16,00 hodin
středa                         8,00 – 16,00                           —————
čtvrtek                        8,00 – 16,00                            —————
pátek                           8,00 – 16,00                           —————
doba od 15,00 – 16,00 hodin je určena pouze pro objednané

 

Na konzultace je nutné se předem objednat na tel.: 474 770 662

Upozorňujeme, že v závislosti na naší kapacitě může být čekací doba i delší než 1 týden.

Služby poskytované Občanskou poradnou Handicap: 

 • Základní sociální poradenství
 • Odborné sociální poradenství
 • Poradenství v rámci občanské poradny
 • Právní poradnu
 • Zážitkové semináře – ,,Poznej handicap“
 • Jako fakultativní činnost nabízíme: Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Programová náplň služby poradenství:

Občané se ve svém životě potýkají s nejrůznějšími problémy. Nabízíme poradenství z těchto oblastí života:

 1. Bydlení
 2. Ekologie, právo životního prostředí
 3. Finanční a rozpočtová problematika
 4. Majetkoprávní vztahy a náhrada škody
 5. Ochrana spotřebitele
 6. Občanské soudní řízení
 7. Pojištění
 8. Pracovně právní vztahy a zaměstnanost
 9. Rodina a mezilidské vztahy
 10. Sociální dávky
 11. Sociální pomoc
 12. Školství a vzdělávání
 13. Veřejná správa
 14. Trestní právo
 15. Ústavní právo
 16. Zdravotnictví
 17. Základy práva ČR
Konzultační místnost
Konzultační místnost
Práce v terénu
Práce v terénu
Zážitkové semináře
Zážitkové semináře

  

 

 

 

 

 

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek je v provozovně Občanské poradny handicap, nám. Svobody 150, 438 01 Žatec, vchod z ulice Jiráskova, tel.: 474 770 662 (cena půjčovného podrobně viz. Ceník). Pomůcka je zapůjčena na kratší dobu nebo do doby, než je uživateli zajištěna příslušnou zdravotní pojišťovnou.

Půjčovna kompenzačních pomůcek