Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Posláním služby:

je obnovit, rozvíjet, nebo si udržet schopnosti posilující tělesnou a mentální svěžest, vést plnohodnotný život a to formou nenásilně vedených edukačních, relaxačních a oddechových aktivit. Služba má za cíl prevenci sociálního vyloučení seniorů a osob se zdravotním postižením.

Nabízíme jak základní sociální poradenství, tak dlouhodobou podporu prostřednictvím individuální sociální práce. Služba je poskytována pro region Žatec, ambulantní a terénní formou.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity:
 • zprostředkování informací o různých zájmových aktivitách v městě Žatec
 • zprostředkování informací o organizacích věnujících se seniorům a osobám se zdravotním postižením v Ústeckém kraji a celé ČR
 • zprostředkování kontaktu s potencionálními zaměstnavateli
 • zprostředkování kontaktu návazných služeb
 • asistenční doprovod – v rámci doprovodu pracovník nejedná za uživatele,
 1. sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob:

nabízené aktivity v rámci služby:

 • zaměstnanost:
 • nácvik vyhledávání kontaktů, pracovních možností, aktivit apod.
 • nácvik sestavení a napsání životopisu a motivačního dopis
 • nácvik pracovních návyků – docházka do školky, školy, zaměstnání, apod.
 • nácvik trasy cesty do a ze zaměstnání, školy, k lékaři, obchodu apod.
 • nácvik pracovních návyků přes tréninkové centrum, nám. Svobody 144, 438 01 Žatec, provozovna Maják, tel.: 474 770 663,
 • asistence při začlenění do pracovního procesu, sociálních aktivit apod.
 • základy sociálních dovedností:
 • nácvik hygienických návyků
 • nácvik jednání na úřadech
 • nácvik podpisu
 • nácvik rozeznávání bankovek (u osob se zrakovým postižením a to s pomocí šablony),
 • nácvik vyplnění složenky atd.,
 • základy gramotnosti:
 • nácvik a výuka psaní
 • nácvik a výuka počítání
 • nácvik a výuka čtení
 • výuka práce komunikačních technologií
 • výuka práce s PC, notebookem
 • výuka práce na internetu,
 • výuka práce s tabletem a pod.
 • asistence:
 • asistence při jednání
 • asistence při nákupech – pro osoby se zrakovým postižením, rozpoznání potravin, jejich výběr apod.,
 • výuka tras – pro osoby se zrakovým postižením, výuka cesty k lékaři, do obchodu, knihovny apod.

při asistenci pracovník uživatele učí nové dovednosti do doby než se ujistí, že uživatel danou dovednost zvládá sám,

 • tvůrčí dílna – výuka různých ručních technik:
  • kurz keramiky
  • kurz výuky práce na hrnčířském kruhu
  • kurz výuky pletení z papíru
  • kurz výuky práce na šicím stroji – základy
  • kurz malování apod.
 1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • poskytování základního poradenství a odkazu na jiné poskytovatele sociálních služeb
 • pomoc se sepsáním a vyplněním formulářů apod.
 • doprovod
 • asistence

Součástí služby, je podávání základního sociálního poradenství, které obsahuje tyto činnosti (§37 zákona o sociálních službách):

 1. poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby
 2. poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče
 3. poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
 4. poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu blízkou, popř. jinou osobu.

Principy poskytování sociální služby:

 1. BEZPLATNOST – spolek poskytuje nabízené sociální služby zdarma, bez toho, aby za službu požadovala odměnu ať formou peněžní nebo materiální. V případě poskytnutí daru formou finanční nebo věcnou, pracovník musí postupovat podle vnitřních předpisů organizace.
 2. DISKRÉTNOST – spolek respektuje individualitu a soukromí uživatele předpokládá bezpodmínečné dodržování ochrany osobnosti a jejich práv a ochrany osobních údajů. Uživatel může vystupovat anonymně, pracovníci i spolek jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.
 3. DŮSTOJNOST – pracovníci spolku chápou důstojnost, jako projev úcty k člověku, k sobě samému, jako respektování lidské existence bez ohledu na věk, sociální postavení, zdravotní stav, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorovou orientaci apod. Uživatel je vždy (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem) rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň napomoci mu při jejich prosazování.
 4. NEZÁVISLOST – spolek poskytuje uživatelům sociální služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na donátorech, kteří spolek finančně podporují nebo dotují.
 5. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – spolek vychází při poskytování sociálních služeb z osobních potřeb každého uživatele, každému je zaručen prostor pro sebevyjádření a možnost využívat individuálních konzultací, poradenství a aktivit pro začlenění se do běžného života.

Okruh osob, kterým je sociální služba určená:      

 • osoby se zdravotním postižením (OZP)
 • osoby s kombinovaným postižením, které aktivity služby zvládnou sami, popř. s minimální dopomocí.
 • senioři

věková struktura:                  

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let

Kapacita:
ambulantní:   počet uživatelů  3
terénní:           počet uživatelů  1

 

Dlouhodobé cíle:

 1. Snižovat rizika sociální izolace a sociálního vyloučení seniorů a osob se zdravotním postižením a tím přispět k jejich sociálnímu začlenění.
 2. Nabízet sociálně terapeutické činnosti se záměrem umožnit smysluplné využití volného času.
 3. Udržovat, obnovovat, rozvíjet fyzické síly uživatelů služby se záměrem co nejdéle udržet jejich mobilitu, mentální úroveň a psychické síly.
 4. Aktivně spolupracovat, podporovat a poskytovat poradenství při řešení aktuálních problémů a potřeb seniorů a osob se zdravotním handicapem.
 5. Zprostředkovat, rozvíjet a upevňovat uživatelům kontakt se společenským prostředím.
 6. Udržet nebo posílit schopnosti a dovednosti uživatelů s cílem dosáhnout jejich větší samostatnosti a nezávislosti v běžném životě.
 7. Orientovat uživatele v současném světě, v moderních technologiích a napomáhat jim využít všechny dostupné zdroje informací k uspokojení individuálních potřeb,
 8. Poskytnout uživatelům informace a podporu ve využití dalších možných návazných služeb.
 9. Umožnit uživatelům formou vznášení připomínek, postřehů apod., aktivně se zapojit při řešení problémů regionu.

Krátkodobé cíle na rok 2017:

 1. Službu poskytneme 55 uživatelům
 2. Počet aktivit služby udržíme v počtu 5
 3. Počet cílů uživatelů bude splněn, nebo částečně splněn v 70%
 4. V terénu poskytneme podporu 5 uživatelům
 5. Zakoupíme hnětač hlíny pro její snadnější zpracování pro tvůrčí aktivity.
 6. Minimálně 1 x do roka přehodnotíme, aktualizujeme, doplníme vnitřní směrnice a předpisy související se sociální službou,
 7. Zpracujeme nově celé standardy služby.

Služba je poskytována v provozovnách spolku:      

 • Občanská poradna Handicap, nám. Svobody 150, 438 01 Žatec, vchod ulice Jiráskova, tel.: 415 714 277
 • Maják, nám. Svobody 144, 438 01 Žatec, tel.: 415 211 002.

Provozní doba poskytování služby:

Provozovna Maják, náměstí Svobody 144, 438 01  Žatec:
Provozovna OP Handicap,
náměstí Svobody 150, 438 01  Žatec:

Ambulantní:
Pondělí             9,00 – 17,00 hodin
Úterý                 9,00 – 17,00 hodin               Úterý                9,00 – 12,00 hodin
Středa               9,00 – 17,00 hodin
Čtvrtek             9,00 – 17,00 hodin               Čtvrtek             9,00 – 14,00 hodin
Pátek                9,00 – 17,00 hodin                            

Terénní:
Úterý                9,00 – 12,00 hodin

Nanášení glazury na výrobek z hlíny
Nanášení glazury na výrobek z hlíny
Výuka práce na hr. kruhu
Výuka práce na hr. kruhu
Výuka práce na PC
Výuka práce na PC
Výuka práce na hr. kruhu
Výuka práce na hr. kruhu